Erfgoedinspecties Zwalmstreek

Een voorbeeld uit de praktijk

Inspecties Zwalmstreek
© Provincie Oost-Vlaanderen

De kerken in de Zwalmstreek krijgen allemaal een digitale inventaris in Erfgoedinzicht, maar ook een actuele toestandsbeschrijving is noodzakelijk om gegronde beslissingen te kunnen nemen aangaande de waardering en de herbestemming van het roerend erfgoed. De monumentenwachters interieur werden ingeschakeld om de toestand van de objecten en mogelijke risico’s voor bewaring in kaart te brengen. Ze namen daarbij bestaande inspectierapporten ter hand en actualiseerden en vervolledigden die op basis van een nieuwe inspectie van de objecten. In de aanbevelingen van Monumentenwacht wordt rekening gehouden met de toekomstplannen voor de collectie, waarbij objecten terecht kunnen komen in een ongunstig binnenklimaat of moeten worden getransporteerd. Voor het transport dienen soms specifieke maatregelen te worden genomen als de toestand van een object onstabiel is. Deze nieuwe rapporten dienen als basis voor de verdere zorg voor dit erfgoed. Ze vormen een handig instrument om globale beslissingen te kunnen nemen.

In de Zwalmstreek werden, wegens de grootschaligheid van de herbestemmingsprojecten, uitzonderlijk prioriteitenlijsten opgesteld. Daarin werden alle objecten waarbij een conservatiebehandeling noodzakelijk is, per schadebeeld opgesomd.