1.2 Baken het project af


Om te beginnen is een scherpe afbakening nodig, waarin u heel duidelijk de context schetst waarin het proces plaatsvindt. Hoe nauwkeuriger u dat doet, hoe bruikbaarder meestal de resultaten. Deze afbakening gebeurt bij voorkeur door het voltallige projectteam.

In elk geval moeten alle betrokkenen op de hoogte zijn van de doelstellingen en die ook onderschrijven.

Wat is de aanleiding?

Wat is de aanleiding voor het stappenplan? Wie heeft om een waardenstelling of herbestemmingsplan gevraagd en waarom? Mogelijkheden zijn: een fusie, sluiting, reorganisatie, nevenbestemming, herinrichting, de herbestemming en/of het afstoten van voorwerpen, de opmaak van een calamiteitenplan, een restauratie...

De aanleiding kan invloed hebben op de uitkomst van het stappenplan. Zo is bij een fusie de sociale waarde van belang voor de selectie van voorwerpen die meegaan naar de fusiekerk. Bij een sluiting is het mogelijk dat het gebouw moet worden leeggemaakt en de voorwerpen een nieuwe bestemming moeten krijgen. Andere aanleidingen: brand, een restauratie waarbij (een deel van) de collectie tijdelijk in depot moet worden gegeven…

Wat is het doel van het traject?

Leg duidelijk vast wat er met het stappenplan bereikt moet worden: moet al het erfgoed uit de kerk verdwijnen? Is het de bedoeling een prioriteitenplan voor het beheer op te stellen? Moet het gebouw geschikt worden gemaakt voor veilig medegebruik? Enzovoort.

Een waardenstelling biedt een krachtige argumentatie om uit te leggen waarom het erfgoed belangrijk is en behouden moet worden. Of omgekeerd: waarom bepaalde elementen verwijderd kunnen worden. Het is een bron voor een duurzaam erfgoedbeheer, voor besluitvorming en voor het beheersplan dat verplicht is in verband met subsidies voor beschermd onroerend erfgoed.

Stel een projectplan op

Waardering, selectie, herbestemming… Welke vormen van herbestemming zijn wenselijk, rekening houdend met de randvoorwaarden en wettelijke vereisten? Hoe denkt men dit te bereiken? Welke voorafgaande stappen zullen nodig zijn? Hoeveel tijd is hiervoor nodig? Duid per stap aan wie moet worden geraadpleegd. Maak duidelijke afspraken rond de taakverdeling en de timing.

AANRADER

  1. Baken de context en het proces goed af bij de startvergadering van het projectteam.
  2. Leg meteen vast aan welke timing u zich moet houden. De beschikbare tijd kan de werkwijze sterk beïnvloeden. Zo neemt het opstellen van een inventaris (STAP 2) al snel enkele maanden in beslag en kunt u zonder zo’n collectieoverzicht objecten niet waarderen. Denk ook aan het schorsingsrecht van de toezichthoudende overheden: zij hebben telkens 30 dagen de tijd om beslissingen te evalueren.

AANRADER

Vul de projectfiche in, en neem deze op in de notulen.